Upravni postopki

Upravni postopek se uporabi, kadar upravni in drugi državni organi (npr. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod RS za brezposelnost, CSD-ji, inšpekcije), organi lokalnih skupnosti (občine in občinski organi) ali nosilci javnih pooblastil (npr. zbornice) odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank. Organ odločanja tako ni sodišče, ampak na primer upravna enota, ki odloča o neki vaši pravici ter o tem na koncu izda upravno odločbo.

Največkrat se ljudje srečamo z upravnim postopkom pri dohodninskih odločbah, pokojninskih in invalidskih odločbah, pri odločbah centrov za socialno delo, zavodov za zaposlovanje, gradbenih dovoljenjih, bolniških odločbah ipd.

Potek

Upravni postopek lahko sproži stranka ali državni organ po uradni dolžnosti. Upravni postopek se običajno vodi na dveh stopnjah. Na prvi stopnji odloča upravni organ (občina, upravna enota), na drugi stopnji pa ministrstvo. Upravni postopek je izjemno pomemben, saj se smiselno uporablja tudi v drugih javnopravnih zadevah, če ta področja niso urejena s posebnim postopkom. V upravnem postopku velja načelo proste presoje, kar pomeni, da državni organ ni vezan na nobena dokazna pravila, temveč predložene dokaze presodi po lastni presoji. Upravni postopek se praviloma zaključi z izdajo in vročitvijo odločbe, lahko pa temu sledi še upravna izvršba, če zavezanec svoje obveznosti ne izpolni sam (npr. ne poruši na črne gradnje).

Pritožba

Na upravne odločbe, ki jih prejmemo, je mogoče vložiti pritožbo. Pri njih je treba paziti na pritožbeni rok in kam se pritožba vloži. Iskreno povedano, v teh pritožbenih postopkih zaradi različnih razlogov ni lahko uspeti, zato je zelo pomembno, da je pritožba dobro pripravljena in podprta z dokazi.

Če pri sestavi pritožbe potrebujete našo pomoč ali potrebujete pravni nasvet pri vaši upravni odločbi, lahko pokličete na: 01/436-43-80 ali 041-955-571 in se dogovorite za uvodni sestanek.

Naša odvetniška pisarna ima izkušnje tako v upravnih postopkih kot v postopkih na upravnem sodišču.

Inšpekcijski postopki

Pravne osebe se bodo velikokrat srečale z upravnimi odločbami pri inšpekcijskih postopkih, kjer različne inšpekcije opravljajo inšpekcijske preglede in izdajajo zapisnike o inšpekcijskih pregledih ter odločbe v teh pregledih.

Inšpekcijski pregledi, kjer je dobro imeti odvetnika, so gotovo pri delovni, tržni, davčni in drugi inšpekciji, saj se že na začetku postopka zagotovita njegova zakonitost in transparentnost. Gotovo tudi inšpekcijski organi bolj budno pazijo na svojo zakonitost in pravilnost, če smo zraven prisotni še odvetniki. Za pomoč pokličite na enega naših kontaktov, da se dogovorimo za sestanek.

Zanimivosti in primeri

  1. Izdaja nezakonitega upravnega akta

    Naša pisarna je sodelovala v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, ki ni bilo zakonito. Naša stranka je bila soseda nepremičnine, na kateri je bil namen gradnje. Občina je sprejela (precej koruptivno) nezakonit upravni predpis, ki je določal odmik od meje po nekem neustreznem načelu, da bi ugodila privilegiranemu sosedu. Občina in ministrstvo sta naše pritožbe ignorirala oz. zavrnila. Brez vsakega dvoma pa smo uspeli na upravnem sodišču, ki je sledilo naši tožbi na ugotovitev nezakonitosti upravnega akta. Priznamo, da bi z zadevo šli na ustavno sodišče, če zadeva ne bi bila prej ugotovljena za nezakonito, saj je bila občinska samovolja več kot očitno arbitrarna in nezakonita.

  2. Nezakonit akt državnega organa

    V drugem primeru smo izpodbijali upravni akt, ko smo zastopali javni zavod v postopku javnega naročanja, pri čemer je šlo za to, da je državni organ nezakonito odločal v postopku izbire javnega razpisa. Nasploh je pri nas področje javnih razpisov prevečkrat pod vplivom koruptivnih dejanj posameznikov in podjetij, ki se hočejo na ta način okoristiti.