Javna naročila

Pravo javnega naročanja je sistem obsežnih pravil, ki jih morajo upoštevati javni naročniki in ponudniki pri izvedbi nabav, kadar gre za porabo javnega denarja. Predvsem naročniki se soočajo z zahtevnimi postopki, v katerih lahko hitro pride do napak in s tem tveganja uspešne izvedbe pogosto nujnih nabav za njihovo nemoteno delovanje.

Za uspešno konkuriranje v postopkih se morajo tudi ponudniki seznaniti s pravili postopkov, da se izognejo nepotrebnim napakam, ki jih lahko privedejo do neuspešnega konkuriranja za pridobitev posla.

Če ponudnik meni, da je v postopku javnega naročila naročnik ravnal nezakonito, lahko zoper dejanje naročnika v postopku javnega naročila vloži revizijo. Naša pisarna ima izkušnje na tem področju, saj je Andrej Miklič na več ministrstvih sodeloval pri javnih naročilih.

Revizija

Revizija je eno izmed pravnih sredstev neizbranega ponudnika zoper odločitev naročnika o oddaji javnega naročila. Vloži se bodisi zaradi nepravilnosti v razpisni dokumentaciji bodisi zoper samo odločitev naročnika o izločitvi ponudnika ali oddaji naročila.

V postopkih javnega naročanja naročnikom in ponudnikom nudimo pravno strokovno pomoč ter svetovanje pri izvedbi postopkov oddaje javnega naročila v vseh fazah postopka (kot npr. priprava razpisne dokumentacije, izbira ustreznega postopka javnega naročanja, vodenje postopka oddaje javnega naročila idr.). Poleg tega stranke zastopamo tudi pri pripravi ponudbene dokumentacije in v okviru uveljavljanja pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil.

Strukturni skladi

Še posebej zahtevni so postopki javnega naročanja s sofinanciranjem iz strukturnih skladov, kjer je treba poleg vseh pravil nacionalne zakonodaje s področja javnega naročanja upoštevati tudi predpise s področja črpanja sredstev iz strukturnih skladov. Zelo stroge kontrole pred izplačili in tudi naknadne revizije nadzornih organov po že izvedenih postopkih javnega naročanja povzročajo dodatno tveganje za uspešnost izvedbe projektov predvsem za upravičence.

Nemalokrat se je že zgodilo, da so morali upravičenci do financiranja iz strukturnih skladov že po izvedbi javnega naročila in črpanju sredstev vračati denar v proračun zaradi korekcij na podlagi smernic Evropske komisije. Zato je pomembno upoštevati posebnosti pri tovrstnih postopkih.

Kot v primeru običajnih javnih naročil naročnikom in tudi ponudnikom v vseh fazah postopkov javnega naročanja nudimo pravno strokovno pomoč ter svetovanje tudi v tovrstnih primerih.

Javno-zasebna partnerstva (JZP)

Tri izmed ključnih potez naročnika za uspešno izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva so dobra priprava in izvedba ocene tveganja ter izbira najprimernejšega postopka. Ustrezna razdelitev tveganja med javnim in zasebnim partnerjem glede na višino koristi, ki jo posamezni partner pridobi, je izhodišče za uspešno izvedbo projekta. Veliko vlogo pri tovrstnih projektih igrata transparentnost in odprta komunikacija med javnim ter zasebnim partnerjem, kar je pogoj za vzpostavitev zaupanja. Ker gre običajno za dolgoročne projekte, je tudi to pomemben dejavnik.

V naši pravni pisarni vam pri izvajanju projektov javno-zasebnega partnerstva pomagamo s pravnim in poslovnim svetovanjem v vseh fazah postopka, ne glede na to, ali se javni naročnik ali morebiti zainteresirani ponudnik z idejo za izvedbo javno-zasebnega partnerstva.