V posebnih poglavjih imamo opisane motenja posesti in ureditev meje, v tem delu pa se ukvarjamo z drugimi sosedskimi težavami in sosedskimi spori.

Sosedsko pravo ureja in opredeljuje Stvarnopravni zakonik (SPZ). Generalno pravilo, ki bi ga ljudje morali upoštevati, kadar gre za odnose med sosedi, je, da z izvrševanjem svoje lastninske pravice, ki jo imajo na nepremičnini, ne bi smeli škodovati ali omejevati pravic svojih sosedov.

Povedano drugače, dejanja, ki so povezana z vašo nepremičnino in njenim upravljanjem, ne bi smela vznemirjati ali kako drugače škodovati vašemu sosedu, kajti s tem bi dejansko posegali v izvrševanje njegove lastninske pravice nad nepremičnino. Splošno pravilo v pravu je, da so pravice posameznikov lahko omejene zgolj s pravicami drugih. To pomeni, da je tudi vaša lastninska pravica oziroma izvrševanje te omejeno s pravicami vaših sosedov.

Tako npr. vaš sosed ne sme poglabljati svoje nepremičnine ali vanjo kako drugače posegati na tak način, da bi s tem vaša nepremičnina izgubila trdnost, stabilnost ali oporo.

Če bi se zgodilo, da bi zaradi posegov, ki jih vaš sosed izvaja v svojo lastno nepremičnino, vaša nepremičnina pristala v nevarnosti, da izgubi trdnost, stabilnost ali oporo, bi lahko zahtevali, da sosed preneha z deli za čas, dokler se ne zagotovijo primerni ukrepi za zaščito vaše nepremičnine. Če bi bilo ukrepe, ki bi zaščitili vašo nepremičnino, nemogoče izvesti, pa bi lahko sosedu prepovedali izvajanje teh posegov. Če pa se ti ukrepi izvedejo in se npr. za stabilnost vaše hiše postavijo oporne ali dodatne nosilne konstrukcije, jih je tudi kasneje dolžan vzdrževati vaš sosed, vi z njimi ne smete imeti nobenih stroškov. Prav tako pa sosed odgovarja za vso škodo, ki bi nastala v zvezi s temi konstrukcijami.

Pazljivost in spoštovanje sosedovih pravic pa je treba upoštevati tudi pri vodah, ki tečejo skozi vaše nepremičnine. Tokov teh voda ali njihovih moči ali količine in kakovosti vode namreč ne smete spreminjati na škodo svojih sosedov. Prav tako pa morate poskrbeti, da vaše meteorne vode ne odtekajo ali padajo na sosedovo nepremičnino.

Drevesa, plodovi, korenine, veje in meja

Če na meji med vašo in sosedovo nepremičnino stoji drevo, se plodovi tega drevesa po enakih delih delijo med soseda. Če pa z vašega drevesa padejo plodovi na sosedova tla, so plodovi njegovi.

Sosed ima prav tako pravico zahtevati, da se drevo na skupne stroške odstrani, če ga ovira pri rabi njegove nepremičnine.

Prav tako pa ima vaš sosed pravico, da sam odstrani in si po želji tudi prilasti veje ter korenine, ki segajo v njegov zračni prostor, oziroma za korenine v njegovo nepremičnino, če tega na njegov poziv ne storite vi sami in če ne gre za mejo v gozdu.

Sosedu lahko to prepreči le poseben predpis, ki mu to pravico odvzame. Če vam na sosedovo zemljišče uide domača oziroma udomačena žival, jo imate pravico iti tja iskat, razen če vam lastnik nepremičnine žival izroči sam – v tem primeru vam lahko prepove dostop na nepremičnino.

Vzdrževalna dela

Lastnik nepremičnine, na kateri je nujno treba izvesti dela, ki so potrebna za uporabo nepremičnine, lahko začasno uporabi sosednjo nepremičnino zaradi izvedbe del, če teh del ni mogoče izvesti drugače ali jih je mogoče izvesti samo z nesorazmernimi stroški.

Po uporabi mora na sosednji nepremičnini vzpostaviti prejšnje stanje. Na zahtevo lastnika nepremičnine, ki jo je začasno uporabil, mora plačati primerno nadomestilo. Pred začetkom del je treba ob primernem času in na primeren način obvestiti lastnika ali posestnika tuje nepremičnine.

Zanimivosti in primeri
  1. Zasledovanje živali na tuji nepremičnini

    Domače in udomačene živali sme lastnik zasledovati na tuji nepremičnini. Lastnik nepremičnine lahko lastniku živali prepove dostop na nepremičnino le, če žival brez odlašanja sam izroči lastniku.

  2. Odtekanje meteornih padavin

    Lastnik nepremičnine mora storiti vse potrebno, da meteorne padavine z njegove zgradbe ne odtekajo oziroma ne padajo na tujo nepremičnino.