Kaj je mediacija

Mediacija predstavlja alternativo reševanju spora. Gre za mirni način reševanja sporov, pri katerem poskušajo stranke s pomočjo mediatorja doseči razrešitev spora. Mediator je nevtralna oseba, ki skrbi za potek postopka in se do vsebine spora (praviloma) ne opredeljuje. Njegova naloga je, da strankama pomaga prepoznati njune interese, z namenom doseči rešitev, ki ustreza obema strankama. Glavna prednost mediacije je, da imata stranki skozi celoten postopek nadzor nad izidom, kar ne velja za sodni postopek, kjer je odločitev v celoti odvisna od sodnika in prepričljivosti izvedenih dokazov v postopku. Stranki, ki se odločita konflikt razrešiti s pomočjo mediacije, pokažeta, da sta sposobni spor rešiti sami. Seveda ob pomoči mediatorja.

Prednosti mediacije so predvsem hitrost rešitve spora, zaupnost in cenejša rešitev spora. Za mediacijo je primeren vsak spor ne glede na področje ali fazo spora.

Vrste mediacije

Postopek mediacije izvajamo v vseh sporih iz civilnopravnih, gospodarskih, delovnih, družinskih in drugih premoženjskopravnih razmerij ter tudi v drugih sporih, kadar to ustreza naravi razmerja. Mediacija je fleksibilen postopek, saj ni omejena na formalnost, kot to velja za sodni postopek. Dogovor med strankama se po končani mediaciji zapiše v primerni obliki, ki jo določita stranki glede na svoje interese. Takšne rešitve so zaradi postopka mediacije, pri katerem stranke same oblikujejo rešitev, dolgotrajnejše in trdnejše. Znano je namreč, da se ljudje bolj držijo dogovorov, ki so se jim zavezali sami, kot pa s strani sodišča določenim obveznostim.

Kdo je mediator

Mediator je strokovno podkovana oseba, ki strankama pomaga pri razrešitvi spora. Vloga mediatorja je predvsem v tem, da sprtima strankama pomaga pri odkrivanju, kako vsaka izmed strank zaznava konflikt, ustvari varno okolje, v katerem lahko stranki prosto izrazita svoja čustva, strankama predstavi idejo reševanja spora, stranki vodi k rešitvi problema ter vseskozi nadzira konflikt. Na željo strank ali ko je to glede na naravo spora smiselno, lahko mediacijo vodita dva mediatorja.

Nobenega dvoma ni, da je mediacija prihodnost v pravu, saj se bo pravna kultura gotovo razvijala v duhu mirnega reševanja sporov. Dejstvo je, da mediacije predstavljajo ugodno rešitev za obe strani.

Mediacija je v Sloveniji stara dobrih 15 let oz. se približuje 20. letom. Razvoj gre počasi, a vztrajno naprej. Je pa res, da se vse več ljudi zanima za mediacijo in mirno reševanje sporov. Veliko ljudi si seveda napačno prestavlja mediacijo, pogosto ljudje zamenjujejo mediatorja za sodnika ali nekoga, ki bo o sporu odločil. Namen mediatorja pa je ravno nasproten, ljudem (strankam) odpreti oči, kje je bistvo spora, kje so interesi posamezne stranke in kako se zadevo da rešiti.

Odvetnik dr. Marko Petek je mediator z večletnimi izkušnjami na področju mirnega reševanja sporov. Naša pisarna je primarno in vedno zavezana k temu, da se spori rešujejo kar se da mirno. Nemalokrat je na žalost treba preliti nekaj krvi, da pride čas za mediacijo in poravnavo, kar pa je tudi del našega posla.

Namen mediacije

Namen mediacije je globlji od tistega, ki ga pogosto stranki rešujeta v nekem sodnem sporu. Bistvo je mnogokrat očem na prvi pogled nevidno. Nemalo sodnih postopkov, zlasti civilnih, je vezanih na določena vprašanja in spore, ki se z neko tožbo zgolj začnejo. Zato je zelo pomembno zavedanje, da ko se reši osebni spor med dvema strankama, se reši tudi pravni. Poudarek je tako na čustvih in odnosu, ne pa toliko na pravnih rešitvah.

Tujina in mediacije

V tujini, zlasti ZDA, imajo sistem mediacij razvit do najmanjših podrobnosti. Imajo tudi različne alternative mediacij, arbitraž ipd., ki rešujejo spore. Nemalokrat so te finančno zelo drage, ampak pogosto je tudi to razlog, da velike stranke rešujejo zadeve preko mediacije, saj so motivirane, da se neki spor zaključi, če so porabile tako veliko denarja za samo pogajanja in mediacije. Tako gre bolj za vprašanje, kako rešiti spor kot pa ali sploh rešiti. Te mediacije potekajo tudi po cele dneve in mediator vztrajno poskuša rešiti spor med sprtima stranema zlasti na način iskanja interesov, torej na kakšen način bi zadovoljiv interese obeh strank.

Primer iz prakse

V praksi je znan primer t. i. The Orange case, kjer sta se dve podjetji borili, prepirali, katero od obeh bo dobilo pomaranče, ki jih je pripeljala ena ladja. Vsako podjetje je naročilo ladjo pomaranč, prišla pa je zgolj ena ladja. Po mukotrpnih pogajanjih in sporih je mediatorju uspelo ugotoviti in podjetji prepričati, da eno podjetje potrebuje sok iz pomaranč, drugo pa olupke pomaranč za neke proizvode. Tako je bila na dlani rešitev, ki ni bila le odlična rešitev za obe podjetji, ampak je bila tudi finančno zelo ugodna popotnica za naprej. Gotovo niso vsi primeri tako kompatibilni in rešljivi, se pa marsikateri spor lahko reši, ko se ugotovijo pravi interesi obeh sprtih strani.

IZOBRAŽEVANJA

Podjetij in njihovih zaposlenih o mediacijski tehnikah pri reševanju notranjih ter zunanjih konfliktov

Naša pisarna veliko energije in časa posveča izobraževanju. V ta namen se nenehno izobražujemo sami v okviru pisarne in preko zunanjih izvajalcev. Prav tako pa tudi sami izobražujemo podjetja in posameznike pri določenih temah. V ta namen organiziramo predavanja na temo mediacij in mediacijskih tehnik pri reševanju konfliktov tako med zaposlenimi kot tudi med zaposlenimi ter strankami. Današnji časi hitrih sprememb poslovnega okolja nam nemalokrat povzročajo veliko stresa in spopadanja s težkimi situacijami, ki jih ni lahko rešiti.

Z določenimi znanji in veščinami mediacijskih tehnik se posamezniku lahko zelo olajša delo, zlasti tistih, ki delajo z ljudmi. Znanja in veščine so dobrodošli tako za vodstveni kader kot za zaposlene, ki imajo veliko opravka z zahtevnimi strankami.

Če vas zanima izobraževanje in/ali delavnica na temo reševanja konfliktnih situacij, nas pokličite, da se dogovorimo za sestanek in vam lahko ponudimo individualno obravnavo zaposlenih, ki bi jim te tehnike prišle prav.

POVZETEK POMEMBNIH DEJSTEV:

  • mediacija predstavlja alternativo sodišču in ima v primerjavi s sodnim postopkom veliko prednosti,

  • prednosti mediacije so hitrost, ugodnost in večja verjetnost za uspeh,

  • za mediacijo so primerni vsi spori,

  • mediator je strokovno usposobljena nevtralna oseba, ki strankama pomaga pri razrešitvi konflikta.