Splošni pogoji poslovanja Odvetniške pisarne Petek d.o.o.

Uvodne določbe

Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del vseh pogodb oziroma dogovorov, sklenjenih med odvetniško pisarno in stranko ter se nanašajo na vsako naročilo (ponudba, predračun, naročilo, pogodba,…).

št. SPP 1-2019

Predmetni splošni pogodbeni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji) Odvetniške pisarne Petek d.o.o., Dunajska cesta 51, Ljubljana (v nadaljevanju: odvetniška pisarna) so sestavni del ponudb in pogodb sklenjenih med odvetniško pisarno in naročnikom te storitve, ki je pravna oseba ali fizična oseba (v nadaljevanju: stranka).

Z vstopom v pravno poslovno razmerje z odvetniško pisarno (za vstop v pravno poslovno razmerje se šteje sprejem ponudbe, sprejem in/ali potrditev predračuna, sklenitev pogodbe – v nadaljevanju: pogodba) se šteje, da stranka s temi splošnimi pogoji izrecno soglaša in se z njimi v celoti strinja.

Prav tako stranka izrecno priznava, da se za vsa pravna razmerja med njo in odvetniško pisarno uporabljajo izključno pogodba in predmetni splošni pogoji ter morebitni drugi splošni pogoji odvetniške pisarne.

Predmetni splošni pogoji v fizični obliki se hranijo na sedežu odvetniške pisarne, prav tako so objavljeni na spletni strani odvetniške pisarne www.op-petek.si. Stranka je na splošne pogoje opozorjena z vstopom v pravno poslovno razmerje. S tem se šteje, da so stranki splošni pogoji znani, s sklenitvijo pogodbe pa stranka izjavlja, da je splošne pogoje prebrala in se z njimi v celoti seznanila.

Splošno

Predmet storitev, ki jih opravlja odvetniška pisarna za stranko so odvetniške in druge pravne storitve oz. druge poslovne storitve, ki so povezane z neko pravno naravo zadeve (ali z njo v povezavi).

Predmet storitev so tudi vzorci (npr. pogodbe, oporoke, vzorci tožb in drugih vlog…; v nadaljevanju vzorci), ki jih ima odvetniška pisarna objavljene na spletni strani ali stranka pride na drugačen način do njih (npr. preko elektronske pošte ipd.). Vzorci so lahko brezplačni ali določeni skladno s ceno navedeno na vzorcu ali drugem obvestilu stranki o ceni. Cene vzorcev so določene z vključenim DDV.

Predmet storitev so tudi video in drugi posnetki (webinarji in drugi avdio in video posnetki; v nadaljevanju digitalne storitve), ki so namenjeni pravnim nasvetom, izpolnjevanju vzorcev in drugim pravnim storitvam. Cene digitalnih storitev so lahko brezplačne ali plačljive. Če so plačljive, je cena določena z upoštevanjem DDV.

Predmet storitev so tudi storitve telefonske pravne pomoči preko telefona, ki jih nudi odvetniška pisarna po ceniku, ki je določen na spletni strani odvetniške pisarne (trenutno 2,19 €/minuto oz. drugače glede na ceno operaterja, ki ga ima stranka).

Cene in plačilni pogoji

Stranka in odvetniška pisarna se dogovorita za ceno, ki je navedena v ponudbi/pogodbi. Če cena za storitve ni določena ali posebno dogovorjena, se storitve odvetniške pisarne obračunajo po 50 € (brez DDV) za vsakih začetih 15 minut opravljenega dela. Po isti postavki se obračunajo tudi storitve, ki niso izrecno določene v ponudbi/pogodbi in so povezane s ponudbo (npr. dodatne storitve, svetovanje, sestanki, ki jih ponudba izrecno ne zajema).

Če cena ni opredeljena na spletni strani, odvetniška pisarna na povpraševanje oziroma pobudo stranke izda ponudbo/predračun za opravo želene storitve. Ponudba/predračun je veljavna do dneva valute, ki je naveden na ponudbi/predračunu. V primeru, da stranka ponudbe/predračuna ne potrdi oziroma poravna do dneva valute, predmetna ponudba/predračun ne velja več in za odvetniško pisarno ni več zavezujoča.

V primeru, da tekom opravljanja storitev pride do več dela od planiranega, lahko odvetniška pisarna zaračuna polno ceno storitev, pod pogojem, da o povečanem delu obvesti stranko. Če se stranka s povečanim obsegom ne strinja, lahko odvetniški pisarni takoj prekliče opravljanje storitve in plača stroške skladno s prvotnim dogovorom oz. brez dodanega dela. Odvetniška pisarna ima v tem primeru pravico prenehati opravljati delo za stranko v celoti in obračunati stroške, ki so že opravljeni, če nadaljevanje ne bi bilo smiselno.

Odvetniška pisarna je strankam, ki zamujajo s plačilom, upravičena zaračunati zakonske zamudne obresti, kot tudi stroške izterjave skladno z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih. Ti stroški niso vključeni v izvršilne stroške morebitnih sodnih postopkov.

Stranka s slabo plačilno disciplino, blokiranim računom ali neplačanimi preteklimi obveznostmi mora vse storitve avansirati, razen, če ni izrecno dogovorjeno drugače. Stranka je dolžna sama obvestiti odvetniško pisarno o teh dejstvih, sicer je dolžna plačati pogodbeno kazen 1.000,00 € (brez DDV).

Pravice in dolžnosti pogodbenih strank

Stranka je odgovorna za posredovanje celovitih in resničnih podatkov. V primeru, da stranka odvetniški pisarni ne nudi resničnih in celovitnih podatkov in ne predloži vse potrebne dokumentacije za opravljanje storitev, lahko odvetniška pisarna, če ne more delati, prekine sodelovanje/razdre dogovor in zahteva povrnitev stroškov za že opravljeno delo.

Pravne in druge dokumente, vzorce, digitalne storitve, ki jih stranka prejme, so avtorsko delo odvetniške pisarne in so predmet avtorske zaščite. Stranka ima pravico uporabljati prejete dokumente za lastno uporabo in za namen sklenjene pogodbe. Prepovedana je vsakršna zloraba, uporaba, kopiranje, reprodukcija, ali kakršnokoli druga uporaba/zloraba predmetnih dokumentov za komercialne ali nekomercialne namene.

Za kršitev avtorskih pravic ima odvetniška pisarna pravico uveljavljati vse pravice zaščite avtorskega dela pod civilno in kazensko odgovornostjo.

Trajanje pogodbe

Pogodba je sklenjena za določeno storitev, ki je dogovorjena v pogodbi. Če datum trajanja pogodbe ni določen, velja trajanje do odstopa s strani katerekoli stranke. Odstop od pogodbe mora biti poslan priporočeno po pošti. Če stranka ne prevzame pošiljke, se pošlje odpoved še z navadno pošto in velja fikcija vročitve naslednji dan od pošiljanja takšne pošiljke. Če je odpoved dana preko elektronske pošte oz. na drugačen ustrezen način, mora druga stranka potrditi odpoved. Stranka je v primeru odpovedi odvetniški pisarni dolžna povrniti vse že opravljene storitve do trenutka prejema/izdaje odpovedi.

Odgovornost

Vzorci, digitalne storitve, svetovanje po telefonu in druge storitve, ki niso namenjene individualni obravnavi stranke, predstavljajo splošne nasvete in storitve, ki niso prilagojeni konkretni stranki in njeni situaciji. Stranka je izrecno seznanjena, da gre za splošna navodila in pravne nasvete, vzorce, digitalne storitve, ki dajejo splošne informacije o posameznih pravnih področjih.

Odvetniška pisarna ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki nastane stranki zaradi pravnega mnenja, vzorca, digitalne ali druge storitve, ki ni vezana na poglobljeno individualno obravnavo in študijo strankine zadeve.
Odvetniška pisarna ima zavarovano odvetniško odgovornost in se strokovne napake odvetniške pisarne lahko uveljavljajo pri odvetniški pisarni ali njeni zavarovalnici. Trenutno zavarovanje poteka preko Zavarovalnice Triglav d.d.

Končne določbe

Ti splošni pogoji veljajo od dneva njihovega sprejema dalje, do preklica ali spremembe. Vsaka sprememba splošnih pogojev je veljavna le, če je objavljena na spletni strani www.op-petek.si in stranki dostopna na enak način, kot ti splošni pogoji.

V primeru nasprotja med določbami pogodbe ter vsebino teh splošnih pogojev, veljajo določbe pogodbe.

Za stranko v vsakem primeru veljajo splošni pogoji, s katerimi je bila seznanjena v trenutku sklenitve pogodbe. V primeru, da se po sklenitvi pogodbe splošni pogoji spremenijo, v razmerju med odvetniško pisarno ter stranko, ki je sklenila pogodbo na podlagi prej veljavnih splošnih pogojev, veljajo splošni pogoji v spremenjeni vsebini od dneva, ko je odvetniška pisarna izvod spremenjenih splošnih pogojev izročila stranki. Ti spremenjeni splošni pogoji veljajo, če jim stranka ni oporekala v roku 8 dni od njihovega prejema.

Odvetniška pisarna in stranka se zavežeta vse morebitne spore, nastale na podlagi teh splošnih pogojev oziroma samega poslovnega razmerja med stranko in odvetniško pisarno reševati sporazumno. Kolikor to ne bo mogoče, za vse spore, nastale iz razmerja med odvetniško pisarno in stranko velja izključna uporaba prava Republike Slovenije, za pristojno pa družba in stranka določata stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, razen če ni v predpisih določena druga pristojnost.

Stranka s sprejemom ponudbe/predračuna oziroma podpisom pogodbe vsakokrat posebej izjavlja, da je splošne pogoje prebrala in se z njimi strinja ter jih v celoti sprejema.

Odvetniška pisarna Petek, d.o.o.

Ljubljana, 1.1. 2019

  1. Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del vseh pogodb oziroma dogovorov, sklenjenih med odvetniško pisarno in stranko ter se nanašajo na vsako naročilo (ponudba, predračun, naročilo, pogodba,…). Z vstopom v pravno poslovno razmerje z odvetniško pisarno (za vstop v pravno poslovno razmerje se šteje sprejem ponudbe, sprejem in/ali potrditev predračuna, sklenitev pogodbe – v nadaljevanju: pogodba) se šteje, da stranka s temi splošnimi pogoji izrecno soglaša in se z njimi v celoti strinja. Prav tako stranka izrecno priznava, da se za vsa pravna razmerja med njo in odvetniško pisarno uporabljajo izključno pogodba in predmetni splošni pogoji ter morebitni drugi splošni pogoji odvetniške pisarne.