Andrej Miklič

Partner

Področja dela

Kazensko pravo / Civilno pravo / Varstvo osebnih podatkov in informacije javnega značaja

Izobrazba
  • Srednja policijska šola Ljubljana / 1995

  • Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani / 2004

  • Preizkus znanja iz upravnega postopka / 2006

  • Državni izpit iz javne uprave / 2008

  • Preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku / 2011

  • Pravniški državni izpit / 2014

Pretekle izkušnje

Po končani srednji šoli se je leta 1995 zaposlil na Policijski upravi Ljubljana, natančneje na Policijski postaji Ljubljana Šiška, kjer je bil zaposlen osem let. Prvih nekaj let je nabiral izkušnje kot policist z obravnavanjem prometnih nesreč, prekrškov, prijav kaznivih dejanj in izvajanjem različnih intervencijskih nalog. Približno dve leti je zatem opravljal pretežno oglede krajev kaznivih dejanj, nato pa je zadnjih nekaj let na policijski postaji delal kot policist – kriminalist, specializiran za preiskovanje različnih kaznivih dejanj. Po končanem študiju na pravni fakulteti je leta 2004 začel delati na področju gospodarske kriminalitete v Sektorju za gospodarski kriminal Policijske uprave Ljubljana, kjer je delal do leta 2006.V letu 2006 je zapustil policijske vrste in kot pravnik začel delati v Pravni službi takratnega Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), kjer je po združitvi z Ministrstvom za šolstvo in šport v Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) v skupni Pravni službi ostal do oktobra 2012. V tem času se je pretežno ukvarjal s pravnim svetovanjem in pregledovanjem dokumentacij na področju javnega naročanja, izvajanja razpisov ministrstva za financiranje različnih projektov, obravnavanjem zahtev za dostop do informacij javnega značaja, upravnih postopkov ter je kot pooblaščena oseba vodil postopke za izvajanje pristojnosti ministrstva po Zakonu o ustanovah. V tem času je bil tudi član različnih nadzornih ali upravnih organov, npr. Nadzornega odbora Programa pobude skupnosti EQUAL 2004, do 2006 financiranega s strani EK, Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja v Bruslju, Upravnega odbora Inštituta za hidravlične raziskave in Sveta Zavoda za gozdove RS.Konec leta 2012 se je zaposlil na Uradu RS za varstvo konkurence, ki je s 1. 1. 2013 statusno postal  Javna agencija RS za varstvo konkurence, skrajšano AVK. V sklopu statusnega preoblikovanja v agencijo je sodeloval pri izvajanju statusnih sprememb in opravljal različna dela s področja varstva konkurence, s področja delovnega in statusnega prava ter informacij javnega značaja. Nekaj časa je opravljal tudi naloge sekretarja Sveta AVK, med drugim pa je v tem času opravil tudi pravniški državni izpit oz. PDI.Spomladi leta 2016 je delo nadaljeval kot vodja Službe za pravne zadeve Ministrstva za javno upravo (MJU), ki je bila pristojna za obravnavanje različnih področij dela ministrstva, prav tako pa je sodelovala pri reševanju nekaterih zadev na področjih drugih notranjih organizacijskih enot ministrstva (NOE). Poleg izvajanja splošnih pravnih zadev za potrebe ministrstva, kot sta priprava in pregled pogodbenih in splošnih aktov (interni splošni akti, uredbe, zakoni), je večji del nalog pravne službe predstavljalo delo na področju javnega naročanja, informacij javnega značaja in varovanja osebnih podatkov, delovnega prava in nalog drugostopenjskega organa v upravnih postopkih s področja dela ministrstva.V letu 2017 se je pridružil Odvetniški pisarni Petek d.o.o.Poleg navedenih zaposlitev je bil Andrej Miklič nekaj let tudi sodnik porotnik v kazenskih zadevah ter kot član in nato tudi predsednik posebne občinske volilne komisije.

Članki in objavljena literatura

  • Nasilje v družini – razmejitev med prekrškom in kaznivim dejanjem: diplomska naloga / 2004