Andrej Miklič

Odvetnik, mediator, zunanji sodelavec

Področja dela

Kazensko pravo / Civilno pravo / Varstvo osebnih podatkov in informacije javnega značaja

Izobrazba
  • Srednja policijska šola Ljubljana / 1995

  • Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani / 2004

  • Preizkus znanja iz upravnega postopka / 2006

  • Državni izpit iz javne uprave / 2008

  • Preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku / 2011

  • Pravniški državni izpit / 2014

Pretekle izkušnje

Leta 1995 se je zaposlil na Policijski upravi Ljubljana, Policijski postaji Ljubljana Šiška, kjer je bil zaposlen osem let. Opravljal je dela policista z obravnavanjem prometnih nesreč, prekrškov, kaznivih dejanj in izvajanjem različnih intervencijskih nalog. Zadnjih 5 let je pokrival predvsem področje kaznivih dejanj. Po končanem študiju na pravni fakulteti je leta 2004 začel delati na področju gospodarske kriminalitete v Sektorju za gospodarski kriminal Policijske uprave Ljubljana, kjer je delal do leta 2006.V letu 2006 se je zaposlil v Pravni službi Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), kjer je po združitvi z Ministrstvom za šolstvo in šport v Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) v skupni Pravni službi ostal do oktobra 2012. V tem času se je pretežno ukvarjal s pravnim svetovanjem in pregledovanjem dokumentacij na področju javnega naročanja, izvajanja razpisov ministrstva za financiranje različnih projektov, obravnavanjem zahtev za dostop do informacij javnega značaja, upravnih postopkov ter je kot pooblaščena oseba vodil postopke za izvajanje pristojnosti ministrstva po Zakonu o ustanovah.Konec leta 2012 se je zaposlil na Uradu RS za varstvo konkurence, ki je s 1. 1. 2013 postal Javna agencija RS za varstvo konkurence, skrajšano AVK. Sodeloval je pri statusnem preoblikovanju v agencijo in v nadaljevanju opravljal različna dela s področja varstva konkurence, s področja delovnega in statusnega prava ter informacij javnega značaja.Aprila 2016 se je zaposlil kot vodja Službe za pravne zadeve Ministrstva za javno upravo (MJU), ki je bila pristojna za obravnavanje različnih področij dela ministrstva, prav tako pa je sodelovala pri reševanju nekaterih zadev na področjih drugih notranjih organizacijskih enot ministrstva (NOE). Poleg izvajanja splošnih pravnih zadev za potrebe ministrstva, kot sta priprava in pregled pogodbenih in splošnih aktov (interni splošni akti, uredbe, zakoni), je večji del nalog pravne službe predstavljalo delo na področju javnega naročanja, informacij javnega značaja in varovanja osebnih podatkov, delovnega prava in nalog drugostopenjskega organa v upravnih postopkih s področja dela ministrstva.V letu 2017 se je pridružil Odvetniški pisarni Petek d.o.o.Članki in objavljena literatura

  • Nasilje v družini – razmejitev med prekrškom in kaznivim dejanjem: diplomska naloga / 2004